<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov a starších žiačok

hlavička SAZ

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

02.10.2021

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión A.Hajmássyho, Hajdóczyho ul., Trnava)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda drozda@atletika.sk
Delegát SAZ Marek Lučka mareklucka@centrum.sk
Riadiaci súťaže družstiev Jana Chrenová +421940769878 j.chrenova@centrum.sk

Štartujú

ročníky 2006 - 2011
ročníky 2006 - 2011

Zúčastnené družstvá:

Starší žiaci:       ZsAZ - ACNZA, DAKTM, ASKTT   SsAZ - OLYPB, SNPZH    VsAZ - SSKBJ, JUNPO    AZB - ACMAL, VITAL

Staršie žiačky:  ZsAZ - BOJNI, SLATN, ASKTT      SsAZ - SNPZH, JOMAC    VsAZ - JUNPO, SSKBJ   AZB - ACMAL, NASAA

Obmedzenie štartu

 • V súťaži družstiev môže za družstvo štartovať maximálne 22 pretekárov.
 • Každý pretekár v súťaži družstiev môže štartovať najviac v troch disciplínach, vrátane štafety. 
 • Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli

http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 30.9.2021 (štvrtok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Štartovné

Zúčastnené družstvá štartujú na vlastné náklady, okrem príspevku na cestu, ktorý dostanú zo SAZ. 

Disciplíny

Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 1 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m, 4 x 300 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO
Optické meranie pri dlhých hodoch ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená pod tribúnou od 9:00 hod. do ukončenia pretekov. Štart každého pretekára musí byť potvrdený do 10:15 hod. vrátane zloženia štafety a prihlášky sa uzatvoria. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom (v prípade zranenia pretekára doložiť potvrdenie lekára pretekov). Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie pretekára na štart znamená podľa pravidiel atletiky vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.

Váženie náčinia

Váženie a meranie vrhačského náčinia sa uskutoční od 10:00 do 10:45 pod tribúnou.

Štartové čísla

Vedúci výprav obdržia štartové čísla pri prezentácii. Štartovné čísla musí mať pretekár pripevnené na pretekárskom drese tak, aby boli počas celej súťaže dobre čitateľné. 

Pretekári v skokanských disciplínach môžu mať iba jedno štartové číslo, na prsiach alebo na chrbte.

Zvolávatelňa

Prezentácia bude priamo v mieste disciplíny. V bežeckých disciplínach končí 15 min. pred začiatkom disciplíny, v technických disciplínach končí prezentácia 25 min. pred začiatkom disciplíny

Rozcvičovanie

Iba mimo hlavnej plochy štadióna na asfaltovom okruhu resp. na trávnatej ploche. V prípade nepriaznivého počasia bude na rozcvičovanie k dispozícii aj telocvičňa Slávia.

Šatne

Šatne sú zabezpečené v sociálnej budove atletického klubu. Usporiadateľ nezodpovedá za veci odložené v šatni, na tribúne a v priestoroch štadióna.

Štartové listiny

Štartová listina a výsledková listina budú vyvesené na informačnej tabuli pod tribúnou.

Výsledky

Budú online k dispozícií na https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch cieľa počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 • V behoch na 60 m sa konajú rozbehy a finále. V ostatných behoch sa beží priamo na čas a poradie sa určí podľa dosiahnutých výkonov.
 • Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 • V prípade že v technických disciplínach bude štartovať viac ako 16 pretekárov, tak všetci pretekári budú mať iba dva pokusy. Pretekári na 1.-8. mieste pokračujú v súťaži a budú mať ďalšie tri pokusy.
 • Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Štafeta 4 x 60 m sa pobeží podľa pravidiel štafety 4 x 100 m. Pravidlo 24.3.
 • Testovanie usporiadateľ nezabezpečuje!
 • Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejnéhozdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Zvyšovanie latky

Žiaci -     výška: 145,155,160,165,169,173,176 a ďalej po 3 cm.

               žrď: 220,240,260,280,290, a ďalej po 10 cm.

Žiačky -  výška: 130,135,140,145,150,154,158,161 a ďalej po 3cm.

                žrď: 180,200,220,240,250 a ďalej po 10cm.

 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky, týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát / riadiaci súťaže..
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 5. Z podujatia budú zverejnené fotografie a audiovizuálne záznamy na webe a sociálnych sieťach SAZ a DA. Pretekári a rodičia svojou účasťou a účasťou detí súhlasia s ich zverejnením.
 6. Atletické podujatie sa koná v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. Slovenský atletický zväz pristupuje k organizácii podujatí v režime OTP - účastníci očkovaní, testovaní, po prekonaní choroby COVID-19.
 7. Organizátor je oprávnený vyzvať účastníka na preukázanie sa daným potvrdením pri vstupe na podujatie. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný.

Časový program

sobota, 2.10.2021
Čas Disciplíny
10:55 Otvorenie pretekov
11:00 chôdza 3000 m Žci výška Žci diaľka Žky kladivo 4 kg Žci oštep 500 g Žky
11:30 chôdza 3000 m Žky
12:00 100 m pr. 83,8 Žci Beh
12:10 100m p 76,2-8,2 Žky Beh
12:30 60 m Žci Rozbeh kladivo 3 kg Žky oštep 600 g Žci
12:45 60 m Žky Rozbeh výška Žky diaľka Žci
13:05 300 m Žci Beh
13:20 300 m Žky Beh
13:45 1500 m pr. 76,2 Žci Beh
13:55 1500 m pr. 76,2 Žky Beh guľa 3 kg Žky disk 1 kg Žci
14:10 60 m Žci Finále A žrď Žci
14:13 60 m Žci Finále B
14:20 60 m Žky Finále A
14:23 60 m Žky Finále B
14:35 800 m Žci Beh
14:45 800 m Žky Beh
15:00 3000 m Žci Beh
15:20 2000 m Žky Beh guľa 4 kg Žci disk 1 kg Žky
15:35 300 m pr. 76,2 Žci Beh
15:50 300 m pr. 76,2 Žky Beh žrď Žky
16:05 150 m Žci Beh
16:20 150 m Žky Beh
16:40 4 x 60 m Žci Beh
16:55 4 x 60 m Žky Beh
17:10 4 x 300 m Žci Beh
17:25 4 x 300 m Žky Beh

Ďalšie informácie

Atletické podujatie sa koná v súlade s platnými protipandemickými opatreniami. Slovenský atletický zväz pristupuje k organizácii podujatí v režime OTP - účastníci očkovaní, testovaní, po prekonaní choroby COVID-19.
Organizátor je oprávnený vyzvať účastníka na preukázanie sa daným potvrdením pri vstupe na podujatie. Potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný.