<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

Halové majstrovstvá SR juniorov a junioriek

SAZ logo

Usporiadateľ

Techicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

27.02.2021 - 28.02.2021

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Technický riaditeľ Bělák Dag dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Marek Baláž atletika.marek@gmail.com
Delegát SAZ Martin Illéš illes@atletikasvk.sk
Vedúci rozhodca Renáta Poľanská
Vedúci rozhodca Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Inštruktor rozhodcov Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 2002 - 2003
ročníky 2002 - 2003

V kategórii juniorov a junioriek štartujú pretekári a pretekárky ročníky narodenia 2002 a 2003, prípadne mladší - 2004 a 2005, v rozsahu pretekania sa svojej vekovej kategórie.
Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva nemôžu v aktuálnej situácii štartovať v súťaži juniorov. 

Na základe dohody medzi národnými zväzmi môžu štartovať i nečlenovia SAZ prihlasujúci sa športovo – technickému delegátovi. Ich výsledky sa však do poradia M-SR nezapočítavajú.

            Štartujú pretekári, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude v stredu v týždni konania M-SR uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

            Pretekár, ktorému bol povolený štart na majstrovstvách SR a z akýchkoľvek dôvodov sa nemôže M-SR zúčastniť, musí sa najneskôr v piatok (v týždni M-SR) odhlásiť do 14:00 hod. na e-mailovej adrese športovo-technického delegáta atletika.marek@gmail.com . Ak sa pretekár včas neodhlási, považuje sa to za nenastúpenie na štart a oddiel zaplatí poplatok 7 €. Odhlásenie pretekára až v deň podujatia pri prezentácii sa taktiež považuje za neskoré odhlásenie a platí sa poplatok 7 €.

Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť podpísaný Informovaný súhlas rodiča! Bude dostupný na webe SAZ v infopaneli a v dokumentoch (Športovo-technická komisia).

Obmedzenie štartu

Pretekári a pretekárky môžu štartovať v disciplínach len v rámci rozsahu pretekania sa v SAZ svojej vekovej kategórie (majstrovské a doplnkové disciplíny).

Pretekári a pretekárky v kategóriách dorastu a juniorov môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, vrátane štafety.

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva na halových majstrovstvách Slovenska v roku 2021 štartovať nemôžu. 

Pretekári a pretekárky v kategórii dorastu môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

Pretekári a pretekárky v kategórii juniorov a junioriek môžu v jeden deň štartovať najviac v dvoch disciplínach dlhších ako 200 m.

Usporiadateľ po dohode so športovo - technickým delegátom má právo neprijať prihlášku pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.

V jednotlivých disciplínach budú štartovať orientačne nasledovné maximálne počty pretekárov:

60 m a 60 m prek.                                                                       16 štartujúcich,

200 m, 400 m, 800m                                                                   12 štartujúcich,

1 500 m                                                                                        12 štartujúcich,

3 000 m                                                                                        12 štartujúcich,

skok do diaľky, trojskok, skok do výšky, skok o žrdi, vrh guľou    12 štartujúcich,

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 23.2.2021 (utorok) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Prihláška pretekára, ktorá bude v rozpore s rozsahom pretekania sa v SAZ nebude braná do úvahy.

Štartovné

Pri potvrdení štartu oddiel zaplatí štartovné 3 € za pretekára. Štartovné pre nečlenov SAZ zo zahraničia je 10 €. Prihlášky po termíne budú akceptované len so súhlasom športovo - technického delegáta za poplatok 20 €.

Štartový poplatok sa nebude uhrádzať na mieste v deň pretekov, ale bude vystavená faktúra a zaslaná na úhradu klubom za všetkých pretekárov po súťaži. 

Disciplíny

Juniorky 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 83,8, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 4 kg
Juniori 60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m pr. 99,1, výška, žrď, diaľka, trojskok, guľa 6 kg

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO
Optické meranie pri vrhu guľou ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale v sobotu od 13:00 hod. a v nedeľu od 12:00 hod. do ukončenia pretekov. Do 14:00 hod. v sobotu a do 13:00 hod. v nedeľu musí byť potvrdený štart každého pretekára, vrátane menovitého zloženia štafety a štartová listina sa uzatvorí. Ohlásenú zostavu štafety je možné upraviť najneskôr 1 hodinu pred štartom, v prípade zranenia pretekára (doložiť potvrdenie lekára pretekov).

Ak pretekár po uzatvorení prihlášok nenastúpi na štart, podľa pravidiel atletiky to znamená vylúčenie z ďalších súťaží a oddiel zaplatí usporiadateľovi poplatok 7 € za každé nenastúpenie.

Štartové čísla

Vedúci družstva dostane pri prezentácii dve štartové čísla pre každého pretekára.

Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:

bežecké disciplíny     15 min. pred začiatkom disciplíny,

technické disciplíny   30 min. pred začiatkom disciplíny

vo vyhradenom priestore zvolávateľne, odkiaľ budú pretekári a pretekárky odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi. Upozorňujeme na zákaz prinesenia a používania video a audio prehrávačov, rádií, vysielačiek, mobilných telefónov a podobných prístrojov a zariadení na súťažnej ploche.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať iba na plochách (miestach) na to určených (menia sa flexibilne podľa prebiehajúcich disciplín).

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

            Odvolanie proti rozhodnutiu vedúceho rozhodcu disciplíny je možné podať písomne do 30 min. po oficiálnom oznámení rozhodnutia vedúceho rozhodcu disciplíny (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Odvolanie spolu s vkladom vo výške 10 € sa podáva vedúcemu rozhodcovi pretekov a rozhoduje o ňom s konečnou platnosťou trojčlenná jury.

Jury tvoria nasledovní funkcionári pretekov:

 • športovo-technický delegát (určený Športovo-technickou komisiou SAZ),
 • inštruktor rozhodcov (určený Komisiou rozhodcov SAZ),
 • vedúci rozhodca, ak nerozhodoval o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla č.8 Technických pravidiel SA. V inom prípade je členom jury niektorý z ostatných vedúcich rozhodcov.

            Pokiaľ niektorý z týchto funkcionárov nie je prítomný alebo určený, doplní, resp. určí zloženie jury riaditeľ pretekov. Pri zložení jury treba dodržať zásadu, že členovia jury musia byť rozhodcami s kvalifikáciou rozhodcu na národnej úrovni, nesmú rozhodovať o ústnom proteste v prvej fáze konania o proteste podľa pravidla pravidla č.8 Technických pravidiel SA a mali by byť z troch rôznych atletických oddielov.

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. SAZ je povinný zabezpečiť podľa príslušných pokynov podmienky na túto kontrolu.

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 1. Pretekári musia štartovať v pretekárskom úbore (v súlade s pravidlami). Členovia štafety musia mať jednotné dresy. Štartovať v reprezentačnom drese je zakázané.
 2. Finále v behu sa uskutoční v čase plánovanom pre rozbehy vtedy, ak sa neuskutočnia rozbehy. V čase finále sa môže  uskutočniť vložený beh.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u juniorov 13 m a 11 m, u junioriek 11 m a 9 m.
 4. Vo vrhu guľou bude použité náčinie s plastovým povrchom dodané zo SAZ.
 5. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 6. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 7. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 8. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 9. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.
 10. Pretekári a pretekárky mladší ako 18 rokov si musia so sebou na preteky priniesť podpísaný Informovaný súhlas rodiča!

Informovaný súhlas bude dostupný na webe SAZ v infopaneli a v dokumentoch (Športovo-technická komisia).

*odoslať najneskôr do štvrtka 25.2.2021 (23:59)

Testovanie bude prebiehať:

27.2. (sobota) – od 11:30 – 14:30 – zadný bočný vstup do ŠH Elán

28.2. (nedeľa) – od 11:00 – 13:30 - zadný bočný vstup do ŠH Elán

Po absolvovaní testovania s negatívnym výsledkom bude môcť pretekár/organizátor vstúpiť do ŠH Elán.
Organizátor uhradí náklady spojené s testovaním pre pretekárov, trénerov a organizačný tím.

V prípade záujmu o vstup trénera do haly na M-SR je nutné sa prihlásiť vyplnením online formulára na webe SAZ.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjlUMJs1jjmgAVQSFAxaUBgogydmUB2JjAng_M3yLdXte8uw/viewform
Tréneri rovnako ako aj atléti sú povinní ihneď po skončení disciplíny opustiť halu.

Základné výšky a zvyšovanie:

Juniori             výška: 170, 175, 180, 184, 188, 192, 195, 198, 201, 203 a ďalej po 2 cm

                        žrď:     280, 300, 320, 340, 360, 380, 390, 400 a ďalej po 10 cm

juniorky           výška: 145, 150, 155, 159, 163, 167, 170, 173, 176 a ďalej po 2 cm

                        žrď:     220, 240, 260, 270 a ďalej po 10 cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. Organizácia pretekov prebieha v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží a usmernením SAZ k opatreniam ÚVZ SR.

Časový program

sobota, 27.2.2021
Čas Disciplíny
15:00 60 m pr. 83,8 Jky Finále žrď Jri diaľka Jri
15:10 60 m pr. 99,1 Jri Finále
15:30 60 m Jky Rozbeh
15:45 60 m Jri Rozbeh
16:10 60 m pr. 83,8 Jky Vložený beh
16:15 60 m pr. 99,1 Jri Vložený beh
16:30 60 m Jky Finále
16:35 60 m Jri Finále diaľka Jky
16:45 žrď Jky
16:50 400 m Jky Beh
17:05 400 m Jri Beh
17:25 1500 m Jky Beh
17:45 1500 m Jri Beh
neděle, 28.2.2021
Čas Disciplíny
14:00 200 m Jky Beh výška Jky trojskok Jri guľa 6 kg Jri
14:20 200 m Jri Beh
14:45 800 m Jky Beh
15:00 800 m Jri Beh
15:15 výška Jri trojskok Jky guľa 4 kg Jky
15:35 3000 m Jky Beh
15:55 3000 m Jri Beh

Ďalšie informácie

Opatrenia Covid19

 • Pred vstupom do haly pretekár absolvuje povinné testovanie na COVID19, pokiaľ nebude disponovať negatívnym  výsledkom  RT-PCR alebo antigénového testu nie starším ako 12 hodín, potvrdením o očkovaní alebo prekonaním ochorenia v posledných 3 mesiacoch.
 • Hromadné podujatia športového charakteru – M-SR juniorov a junioriek sa uskutoční bez obecenstva!!!
 • Tréneri rovnako ako aj atléti sú povinní ihneď po skončení disciplíny opustiť halu.
 • Vstup a pohyb v priestore ŠH Elán bude umožnený všetkým osobám vrátane pretekárov iba s rúškom resp. iným prekrytím horných dýchacích ciest (buffka, šatka), po dezinfekcií rúk, s dodržiavaním rozostupov 2 metre medzi osobami, mimo pretekárov počas súťažnej aktivity.

Pravidlá hromadných podujatí:

https://www.uvzsr.sk/docs/uvod/rozcestnik_vyhlaska_hromadne_podujatie_11-1-2021.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/ciastka_8_2021.pdf