<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

1. kolo družstiev ZsAZ najml. žiactva a st. žiactva

logo ZsAZ
Slatn logo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slávia Trenčín o.z. a Západoslovenský atletický zväz

Dátum

08.05.2022

Miesto

Trnava (Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho, Hajdóczyho ulica)

Hlavní funkcionári

Predseda organizačného výboru Peter Ševčík
Riaditeľ pretekov Róbert Mittermayer 0908 481 230 mittermayer@atletika.sk
Vedúci rozhodca Milan Sulety
Riadiaci súťaže družstiev Marek Baláž 0908 132 958 balaz@atletika.sk
Riadiaci súťaže družstiev František Tóth 0910 321 704 toth@atletika.sk

Štartujú

ročníky 2007 - 2010
ročníky 2007 - 2010
ročníky 2011 - 2014
ročníky 2011 - 2014

Obmedzenie štartu

V jednotlivých stretnutiach súťaží družstiev ZsAZ môže za družstvo na kole štartovať maximálny počet pretekárov:

 • st. žiaci a st. žiačky - 22 pretekárov,
 • najml. žiaci a najml. žiačky bez obmedzenia počtu.

Minimálny počet pretekárov nie je stanovený.

Pretekári a pretekárky v kategórii mladšieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach, z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 300m. 

Pretekári a pretekárky v kategórii staršieho žiactva môžu v jeden deň štartovať maximálne v troch disciplínach (vrátane štafiet), z ktorých maximálne dve môžu byť dlhšie ako 200 m a z nich maximálne jedna môže byť dlhšia ako 400 m.

Počet štartujúcich v jednotlivých disciplínach nie je obmedzený, okrem skoku do diaľky, kde môže za družstvo štartovať maximálne 5 pretekárov z jedného oddielu – klubu. (neplatí pre najml. žiactvo)

 

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na: http://statistika.atletika.sk/kalendar

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 6.5.2022 /piatok/ do 12,00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

 

 

Štartovné

V súťaži družstiev st. žiactva - klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

V súťaži družstiev najml. žiactva- klub zaplatí štartovné na každé kolo a za každé družstvo prihlásené do súťaže pred začiatkom 1. kola 10 € za kolo (ak má družstvo  8 a menej pretekárov zaplatí 5 € ak má družstvo 9 a viac pretekárov zaplatí 10 €).

Mimo súťaže družstiev, pretekári z oddielov ZsAZ 5 € za pretekára, z oddielov mimo ZsAZ a zahraničný pretekári 5 € za štart.

Štartovné a pokuty pre členov ZsAZ budú vyfakturované na konci sezóny.

Dopis pretekára, zmena disciplíny len v kancelárii pretekov za poplatok 2 € za pretekára najneskôr 45 min pred začiatkom prvej disciplíny.

Disciplíny

Najmladší žiaci 60 m, 600 m, kriket, 4 x 60 m
Najmladšie žiačky 150 m, chôdza 500 m, diaľka z mies.o, 4 x 60 m
Starší žiaci 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 3000 m, 100 m pr. 83,8, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 4 kg, disk 1 kg, kladivo 4 kg, oštep 600 g, 4 x 60 m
Staršie žiačky 60 m, 150 m, 300 m, 800 m, 2000 m, 100m p 76,2-8,2, 300 m pr. 76,2, 1500 m pr. 76,2, chôdza 3000 m, výška, žrď, diaľka, guľa 3 kg, disk 0,75 kg, kladivo 3 kg, oštep 500 g, 4 x 60 m

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Behy budú merané certifikovaným vetromerom ÁNO
Diaľka bude meraná certifikovaným vetromerom ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená od 8,15 do ukončenia pretekov. Zmenu pôvodnej prihlášky možno urobiť elektronicky v deň pretekov od 7,00  do 08,45 hod. Po tomto termíne systém automaticky úpravu prihlášok ukončí.

 

 

 

Štartové čísla

V dlhých bežeckých disciplínach priamo na štarte.

Zvolávatelňa

Prezentácia pretekárov: končí 15 minút pred začiatkom technických disciplín a 10 minút pred začiatkom bežeckej disciplíny u vrchníka, resp. pomocníka štartéra. Po skončení disciplíny, vypadnutí v kvalifikácii, sú pretekári povinní opustiť plochu štadióna. Pretekári sú zároveň povinní zdržiavať sa mimo hlavnej trávnatej plochy ihriska.

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať mimo štadióna, na trávnatej a asfaltovej ploche za tribúnou. 

Šatne

Budú k dispozícii v hlavnej budove na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

Technické ustanovenia

 • V behoch nad 600 m vrátene budú prideľované štartové čísla.
 • Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť časový rozpis a počet pokusov v technických disciplínach podľa počtu prihlásených pretekárov.
 • Preteky na 60m sa konajú priamo ako finálové behy – udeľujú sa priamo body.
 • Po uzatvorení prihlášok každé nenastúpenie na štart znamená vylúčenie pretekára z ďalších súťaží.
 • Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 • V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 • Vstup na plochu majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 • Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách
 • Základné výšky: najml. žiaci: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 148...cm,       najml. žiačky: 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 138,...cm
 • Základné výšky: st. žiaci: 125, 130,135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 168, 171,...cm,             st. žiačky: 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 158, 161,...cm

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje riadiaci súťaže.
 4. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode s riadiacim súťaže nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov. 

Časový program

nedeľa, 8.5.2022
Čas Disciplíny
09:20 chôdza 500 m Nžky
09:30 chôdza 3000 m Žci chôdza 3000 m Žky žrď Žky žrď Žci diaľka Žky kladivo 3 kg Žky kladivo 4 kg Žci kriket Nžci
10:00 100 m pr. 83,8 Žci Beh
10:08 100m p 76,2-8,2 Žky Beh
10:20 60 m Žci Beh
10:30 diaľka z mies.o Nžky
10:33 60 m Žky Beh
10:45 60 m Nžci Beh guľa 4 kg Žci disk 0,75 kg Žky
11:00 výška Žci
11:10 1500 m pr. 76,2 Žci Beh 1500 m pr. 76,2 Žky Beh
11:24 300 m Žci Beh
11:31 300 m Žky Beh
11:44 300 m pr. 76,2 Žci
11:48 300 m pr. 76,2 Žky
11:50 guľa 3 kg Žky disk 1 kg Žci
12:00 800 m Žci Beh
12:08 800 m Žky Beh
12:10 diaľka Žci
12:15 výška Žky
12:18 600 m Nžci Beh
12:30 150 m Nžky Beh
12:42 150 m Žci Beh
12:50 150 m Žky Beh
13:00 oštep 500 g Žky oštep 600 g Žci 4 x 60 m Nžky Beh
13:12 4 x 60 m Nžci Beh
13:25 4 x 60 m Žci Beh
13:33 4 x 60 m Žky Beh
13:45 3000 m Žci Beh
14:00 2000 m Žky Beh