<style type="text/css"> .wpb_animate_when_almost_visible { opacity: 1; }</style>

V4 míting

SAZ logo

Usporiadateľ

Technicky zabezpečuje Slovenský atletický zväz

Dátum

29.01.2022

Miesto

Bratislava (športová hala ELÁN, Bajkalská 7, Bratislava, 48°09'51.31"N 17°08'25.47"E)

Hlavní funkcionári

Riaditeľ pretekov Marco Adrien Drozda +421908953830 drozda@atletika.sk
Manažér pretekov Ján Dömény domeny@atletika.sk
Technický riaditeľ Dag Bělák dagbelak@gmail.com
Športovo-technický delegát Matúš Kompas kompas@atletika.sk
Vedúci rozhodca Branislav Droščák brano.droscak@gmail.com
Vedúci rozhodca Marián Kalabus
Inštruktor rozhodcov Marián Kalabus marian.kalabus@gmail.com
Časomieru zaisťuje Časomiera KRIL casomiera.kril@gmail.com

Štartujú

ročníky 2003 - 2004
ročníky 2003 - 2004
ročníky 2005 - 2008
ročníky 2005 - 2008

Štartujú pretekári a pretekárky, ktorým na základe výkonnosti z prihlásených pretekárov  športovo-technický delegát povolil štart. Zoznam pretekárov s povoleným štartom bude vo štvrtok v týždni konania mítingu V4 uverejnený na úvodnej internetovej stránke www.atletika.sk v časti Infopanel.

    

Prihlášky

Prihlasovanie na preteky prebieha on-line na webovom portáli:

Prihlásenie na preteky

Prihláška pretekárov musí byť vykonaná najneskôr do 26.1.2021 (streda) do 24:00 hod. Po tomto termíne systém automaticky prihlasovanie ukončí.

Výber pretekárov s povoleným štartom bude zverejnený 27.1.2021 na webe SAZ –  atletika.sk

  

Disciplíny

Dorastenci 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60 m pr. 91,4, výška, diaľka, trojskok
Dorastenky 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60m p 76,2-8,5, výška, diaľka, trojskok
Juniorky 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60 m pr. 83,8, výška, diaľka, trojskok
Juniori 60 m, 300 m, 500 m, 1000 m, 60 m pr. 99,1, výška, diaľka, trojskok

Meracie zariadenia

Použitie certifikovaných zariadení pre meranie:
Záťažové bloky pri behoch v dráhach ÁNO
Behy budú merané certifikovanou kamerou ÁNO
Optické meranie diaľky/ trojskoku ÁNO

Kancelária pretekov

Bude otvorená v hale od 10:30 hod. do ukončenia pretekov. Pretekár dostane pri prezentácii dve štartové čísla. Každý pretekár musí mať riadne pripevnené štartové číslo tak, aby bolo čitateľné počas pretekov. Prezentácia najneskôr jednu hodinu pred začiatkom disciplíny.

Zvolávatelňa

Pretekári sa prezentujú pred každým štartom v priestore zvolávateľne, ktorá sa nachádza pri štarte na 60 m, odkiaľ budú odvedení do súťažných sektorov. Súčasťou prezentácie je kontrola dresov, štartových čísiel a obuvi.

Prezentácia pretekárov a pretekárok vo zvolávateľni na disciplínu sa končí:

bežecké disciplíny     15 min. pred začiatkom disciplíny,

technické disciplíny   30 min. pred začiatkom disciplíny

Rozcvičovanie

Pretekári sa počas pretekov môžu rozcvičovať v ŠH Elán iba vo vyhradenom priestore na to určenom. 

Šatne

Budú k dispozícii v hale ELÁN osobitne pre mužov aj pre ženy len na prezlečenie.

Za odložené veci usporiadateľ neručí.

Štartové listiny

Budú online k dispozícií na a https://statistika.atletika.sk/kalendar/vysledky/1

Protesty

Protesty, ktoré sa týkajú výsledkov, alebo ktoré vznikli počas súťaže v niektorej disciplíne, sa musia podať ústne vedúcemu rozhodcovi disciplíny ihneď, najneskôr do 30 minút po oficiálnom oznámení výsledkov danej disciplíny na vývesnej tabuli (Pravidlo č.8 Technických pravidiel Svetovej atletiky).

 

Doping

Všetci pretekári vybraní príslušným orgánom dopingovej inšpekcie sú povinní podrobiť sa dopingovej kontrole. 

Zdravotná služba

Zdravotná služba bude k dispozícii v priestoroch počas celého podujatia.

Technické ustanovenia

 

 1. V behoch na 60 m a 60 m prekážok sa pobežia dve série behov. 
  O medailovom umiestnení rozhoduje najlepší výkon z oboch behov.
 2. Prvá séria sa nasadzuje do behov podľa doteraz dosiahnutých časov a druhá séria sa nasadzuje do behov podľa časov dosiahnutých v prvej sérii.
 3. V trojskoku je vzdialenosť odrazového brvna od bližšieho okraja doskočiska u mužov 11 m, u žien 9 m. 
 4. V technických disciplínach majú všetci  pretekári 3 pokusy a vo finále najlepších 8 pretekárov ďalšie 3 pokusy.
 5. Zákaz používať elektricky, mechanicky alebo inak poháňané zariadenia a nástroje spôsobujúce nadmerný hluk (píšťalky, tlakové zvukové spraye, megafóny atď).
 6. V pretekoch na umelej hmote sú štartujúci povinní používať tretry na tartan s max. dĺžkou klincov 6 mm a sú povinní kedykoľvek túto obuv predložiť rozhodcom na kontrolu.
 7. Vstup na plochu haly majú iba pretekári, označení funkcionári a rozhodcovia.
 8. Vstup na plochu haly je možný iba v čistej obuvi.
 9. Na tribúnu je zákaz vstupu v tretrách.

 

Záverečná ustanovenia

 1. Preteká sa podľa pravidiel Svetovej atletiky a podľa týchto propozícií.
 2. Každý  štartuje  na  vlastnú  zodpovednosť.
 3. Prípadné zmeny a doplnky uskutočňuje výhradne športovo-technická komisia SAZ a budú včas uverejnené ako záväzné úradné správy.
 4. Nasadenie pretekárov do jednotlivých behov, vrátane žrebovania dráh, určenia poradia na štarte a postupový kľúč určuje v kancelárii pretekov športovo - technický delegát.
 5. Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo na zmenu časového programu, má právo po dohode so športovo-technickým delegátom nepovoliť štart pretekára, ak by mal jeho štart vplyv na technické usporiadanie pretekov.
 6. Organizácia pretekov prebieha v režime OP a v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pre organizovanie športových súťaží. 

Ďalšie informácie

V4 míting bude prebiehať v OP režime pre osoby staršie ako 18 rokov a v režime OTP pre osoby do 18 rokov veku v kapacite maximálne 100 osôb.

Organizácia mítingu a jednotlivé obmedzenia  sa môžu meniť a budú závisieť od aktuálne platných nariadení UVZ SR.